Splošni dobavni pogoji družbe KOMET INŽENIRING d.o.o., Kamnik

Splošni dobavni pogoji družbe KOMET INŽENIRING d.o.o., Kamnik

1. Veljavnost
Ti splošni pogoji veljajo za dobave blaga in smiselno tudi za opravljanje storitev družbe KOMET INŽENIRING d.o.o., Sončna ulica 8, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: KOMET), razen če se kupec in KOMET pisno ne dogovorita drugače.
1.2. Določbe teh splošnih pogojev se ne uporabljajo za potrošnike, kot jih definira zakonodaja Republike Slovenije s področja varstva potrošnikov.

2. Ponudba
2.1. Ponudbe družbe KOMET so informativne in niso obvezujoče.
2.2. Razmnoževanje in nadaljnja distribucija ponudbene ter projektne dokumentacije, kakor tudi razkrivanje le-te tretjim osebam brez soglasja KOMET ni dovoljeno. Če kupec ponudbe ne sprejme, lahko KOMET kadarkoli zahteva, da se mu dokumentacija nemudoma vrne.

3. Sklenitev pogodbe
3.1. Pogodba med kupcem in KOMET je sklenjena, ko KOMET po prejemu kupčevega naročila odpošlje pisno potrditev kupčevega naročila, oziroma ko KOMET na podlagi kupčevega naročila pošlje naročeno blago kupcu.
3.2. Pogodba med kupcem in družbo KOMET se lahko dopolni ali spremeni le v pisni obliki, kar je pogoj za veljavnost spremembe.

4. Cene
4.1. Cene veljajo za pariteto ex works – sedež dobavitelja (Incoterms 2000). DDV ter stroški raztovarjanja in drugi manipulativni stroški v ceno niso vključeni. KOMET sprejme nazaj svojo embalažo le na podlagi izrecnega pisnega dogovora.
4.2. Cene temeljijo na predvidenih stroških družbe KOMET v času sklenitve pogodbe. Če se stroški do trenutka dobave blaga bistveno povišajo, ima KOMET pravico, da cene temu ustrezno prilagodi.

5. Dobava
5.1. Dobavni rok začne teči od najkasnejšega izmed naslednjih datumov:
a) datuma potrditve kupčevega naročila s strani družbe KOMET;
b) datuma, ko kupec izpolni vse tehnične, prodajne ali druge pogoje, ki so potrebni in nujni za uspešno izpolnitev obveznosti družbe KOMET;
c) datuma, ko KOMET prejme predplačilo, ki zapade pred dobavo naročenega blaga, ali ustrezno garancijo, odvisno od posebnega pisnega dogovora med kupcem in družbo KOMET.
5.2. Kupec mora pravočasno pridobiti potrebna dovoljenja tretjih oseb ali oblastnih organov za izvoz blaga. Če teh dovoljenj kupec ne pridobi pravočasno, se dobavni rok ustrezno podaljša.
5.3. KOMET dobavi blago kupcu po pariteti ex works – sedež . KOMET ima pravico opraviti delne dobave in preddobave ter v zvezi s tem izstaviti ustrezne račune kupcu.
5.4. KOMET ne odgovarja za zamudo ali za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, če je zamudo ali neizpolnitev pripisati okoliščinam, nastalim po sklenitvi pogodbe, ki jih KOMET ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru zamude zaradi takšnih okoliščin se dobavni rok ustrezno podaljša.
5.5. V primeru zamude z dobavo, za katero odgovarja KOMET, ima kupec pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% pogodbene vrednosti za vsak končani teden zamude, vendar skupaj ne več kot 5% pogodbene vrednosti, v kolikor z veliko verjetnostjo izkaže, da mu zaradi zamude nastaja škoda, za katero KOMET odškodninsko odgovarja po točki 9.1. teh splošnih pogojev.
5.6. Kupec nima pravice zavrniti dobave zaradi nebistvenih napak na blagu, ki bi se ugotovile ob prevzemu.

6. Izpolnitev in prenos nevarnosti
6.1. V primeru, da kupec spremeni predviden kraj in čas dobave, prevzame nase vsa tveganja naključnega uničenja in poškodovanja blaga ter stroške, povezane z dobavo in hrambo, od trenutka zahtevane spremembe.
6.2. Če odprema naročenega blaga zamuja po krivdi kupca, preidejo vsa tveganja v zvezi s tem blagom na kupca, in sicer z dnem, ko je blago pripravljeno za dobavo. V tem primeru je kupec dolžan družbi KOMET povrniti stroške nadaljnje hrambe blaga.
6.3. V primeru dogovora, da je dopusten odpoklic dobave s strani kupca, sme ta dobavo odpoklicati v skladu s terminskim planom iz pogodbe, vendar najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe.
6.4. Posebej dogovorjena predhodna preverjanja blaga ali poskusna delovanja ne vplivajo na določbe glede kraja izpolnitve in prehoda nevarnosti.

7. Plačilo
7.1. Ob odsotnosti drugačnega dogovora velja sledeča plačilna dinamika pri pogodbah z vrednostjo do vključno 25.000,00 EUR:
• ¼ pogodbene cene ob sklenitvi pogodbe,
• ¾ pogodbene cene ob dobavi.
V kolikor je pogodbena vrednost nad 25.000,00 EUR, velja sledeča dinamika plačil:
• ¼ pogodbene cene ob sklenitvi pogodbe,
• ¼ pogodbene cene po preteku prve polovice dobavnega roka,
• ½ pogodbene cene ob dobavi.
Za vsako plačilo izda KOMET kupcu poseben račun. Šteje se, da je plačilo izvedeno, ko je na TRR družbe KOMET ustrezno povečano kritje.
7.2. V kolikor med pogodbenima strankama ni dogovorjen pavšalen znesek za opravljanje storitev družbe KOMET, se storitve zaračunavajo kupcu na podlagi dejanskih stroškov glede na porabljen čas izvedbe del, čas porabljen na poti in morebitni čakalni čas, in sicer po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe KOMET. V primeru, da je potrebno dela izvesti izven običajnega delovnega časa družbe KOMET, je kupec dolžan plačati tudi dodatke, določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja in v kolektivni pogodbi, ki obvezuje družbo KOMET. Kupec v vsakem primeru povrne družbi KOMET ostale materialne stroške (telefon, potni stroški, prenočitve in podobno).
7.3. Pri delnih dobavah zapadejo ustrezna delna plačila na dan izstavitve računa kupcu. To velja tudi za plačila dodatnih dobav poleg prvotno dogovorjene dobave, in sicer neodvisno od plačilnih pogojev, ki so bili dogovorjeni za glavno dobavo.
7.4. Kupec nima pravice brez soglasja družbe KOMET zadrževati ali pobotati plačil svojih obveznosti po pogodbi.
7.5. Če kupec zamuja s plačilom, sme KOMET:
a) odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zaostalega zneska,
b) ustrezno podaljšati dobavni rok,
c) zahtevati od kupca plačilo vseh, tudi še nezapadlih obveznosti,
d) zaračunati zakonske zamudne obresti,
e) zaračunati stroške izterjave.
V kolikor kupec ne izpolni svojih obveznosti niti v primernem dodatnemu roku, sme KOMET nemudoma odstopiti od pogodbe, pri čemer je kupec odškodninsko odgovoren za škodo, ki zaradi tega nastane družbi KOMET. Šteje se, da je dodaten plačilni rok primeren, če ni krajši od 3 delovnih dni.
7.6. V kolikor se KOMET in kupec dogovorita za rabat ali bonus, velja, da sta ta dogovorjena pod pogojem pravočasno izvršenih plačil s strani kupca.
7.7. V primeru zamude kupca kot upnika se dogovorjeni plačilni pogoji ne spremenijo.

8. Jamstvo
8.1. Ob upoštevanju dogovorjenih plačilnih pogojev s strani kupca je KOMET, v skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo, do izteka jamčevalnega roka dolžan odpraviti napake, ki so obstajale v času prevzema blaga s strani kupca (šteto upoštevajoč določbe pod točko 5. in točko 6. teh splošnih pogojev).
8.2. Jamčevalni rok traja šest mesecev, razen ko je za posamezne dele dobavljenega blaga pisno dogovorjeno drugače. Če ni v pogodbi drugače dogovorjeno, začne teči jamčevalni rok z dnem prehoda nevarnosti naključnega poškodovanja ali uničenja na kupca.
8.3. Na obstoj napak je kupec dolžan opozoriti takoj ob prevzemu, če gre za očitne napake, oziroma pri skritih napakah, takoj ko napako opazi. Kupec opozori na napake tako, da o njih nemudoma pisno obvestiti družbo KOMET. KOMET nato po svoji presoji manjkajočo opremo oziroma dele dobavljenega blaga, za katere še velja jamstvo, zamenja, ali na drug način odpravi pomanjkljivosti dobavljenega blaga.
8.4. V primeru, ko kupec utemeljeno uveljavlja zahtevke proti družbi KOMET iz naslova jamčevanja za očitne napake, sme kupec zadržati plačilo svojih obveznosti do primerne višine do izpolnitve postavljenih zahtevkov s strani družbe KOMET. V kolikor se izkaže, da postavljeni zahtevki niso bili utemeljeni, je dolžan kupec plačati družbi KOMET zakonite zamudne obresti od zadržanega zneska za čas zadržanja.
8.5. Jamčevanje ne pokriva pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi izvedbe ali montaže, za katero ni odgovoren KOMET, zaradi nezadostne opreme, neupoštevanja instalacijskih zahtev in pogojev za uporabo, preobremenitve delov, nepravilnega ali malomarnega ravnanja, uporabe neprimernih delovnih materialov in podobno. Enako velja za pomanjkljivosti, ki izvirajo iz materiala, ki ga je dal na razpolago kupec. Prav tako KOMET ne jamči za škodo, ki izvira iz delovanja tretjih oseb, atmosferskih razelektrenj, prenapetosti in kemičnih vplivov.
8.6. Če je določeno blago izdelano upoštevaje kupčeve konstrukcijske podatke, načrte, modele ali druge specifikacije, oziroma z materiali, ki jih družbi KOMET izroči kupec, jamči družba KOMET izključno za kakovost same izvedbe. KOMET ne jamči za tisti del izvedbe posla, ki ga opravi osebje, postavljeno s strani kupca neodvisno od družbe KOMET, kot tudi ne za napake na svojem izvršenem delu, ki so posledica ravnanja osebja, postavljenega s strani kupca.
8.7. V kolikor tretja oseba v zvezi z dobavljenim blagom postavi proti kupcu utemeljen zahtevek zaradi kršitve industrijske lastnine, mora KOMET na lastne stroške pridobiti licenco od imetnika pravice industrijske lastnine, ali spremeniti dobavljeno blago, oziroma ga zamenjati z blagom, s prodajo in uporabo katerega se ne krši pravic intelektualne lastnine tretje osebe. V kolikor to ni mogoče, je KOMET dolžan prodano blago vzeti nazaj in kupcu povrniti prejeto kupnino z zamudnimi obrestmi. KOMET je prost takšne obveznosti, v kolikor ga kupec nemudoma pisno ne obvesti o zahtevku tretje osebe, mu prepusti izvensodno poravnavanje in sodelovanje pri sestavljanju obrambe, ter v kolikor pripozna zahtevek tretje osebe brez soglasja družbe KOMET. V primeru, da kupec preneha uporabljati blago po postavitvi zahtevka s strani tretje osebe, je dolžan slednjo pisno obvestiti, da takšno ravnanje ne pomeni pripoznave njenega zahtevka.
8.8. Odgovornost družbe KOMET po prejšnjem odstavku je izključena, v kolikor je kršitev pravic industrijske lastnine tretjih oseb posledica spoštovanja kupčevih navodil pri izdelavi blaga, njegove uporabe za namene, ki jih KOMET ni mogel predvideti ob sklenitvi pogodbe, kupčevih sprememb na blagu, ali zaradi uporabe skupaj z drugo opremo, katere dobavitelj ni KOMET.
8.9. Vsi zahtevki  kupca do družbe KOMET iz naslova jamstva za napake so našteti v tem členu splošnih pogojev. Kakršna koli drugačna odgovornost družbe KOMET iz naslova jamstva za napake kot je določena v tem členu pogodbe, je izključena. KOMET tudi ni odgovoren za povrnitev škode, ki bi jo kupec utrpel zaradi uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov, ali refleksne škode.

9. Omejitev odgovornosti
9.1. Odškodninska odgovornost družbe KOMET za zamudo, nepravilno izpolnitev ali neizpolnitev, je v vseh primerih po teh splošnih pogojih in po pogodbi s kupcem izključena za škodo, ki jo je kupec utrpel zaradi zaupanja (premoženjska razpolaganja kupca, pravna in dejanska, ki jih opravi na podlagi zaupanja, da bo izpolnitev pravilna, kot so stroški transporta, hrambe, skladiščenja, montaže, predelave, škoda zaradi zastoja ali zmanjšanja proizvodnega procesa, stroški povrnitve škode tretjim, povrnitev izplačane pogodbene kazni, izgubljeni dobiček in podobne oblike posredne škode), za škodo v obliki izgubljenega dobička ter premoženjsko škodo zaradi kršitve poslovnega ugleda. Izključena je tudi odgovornost družbe KOMET za lahko malomarnost.
9.2. Za škodo, ki jo utrpi kupec in za katero KOMET odgovarja, upoštevajoč določbo prejšnjega odstavka, je odškodninska odgovornost družbe KOMET v celoti omejena na 5% pogodbene vrednosti, kot je opredeljena v pogodbi s kupcem. V tem znesku niso zajeti stroški ponovne namestitve izgubljenih podatkov na nosilcih podatkov.
9.3. Določbi prejšnjih odstavkov ne veljata, v kolikor kupec utrpi kakršnokoli škodo zaradi naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti družbe KOMET.

10. Odstop od pogodbe
10.1. V primeru zamude z dobavo, za katero je odgovoren KOMET, sme kupec odstopiti od pogodbe po neuspešnem preteku dodatnega, 70 dnevnega roka za izpolnitev obveznosti. Odstop od pogodbe mora kupec sporočiti družbi KOMET s priporočeno pisno pošiljko. Šteje se, da je kupec odstopil od pogodbe z dnem, ko družba KOMET prejme pisen odstop kupca od pogodbe. KOMET v tem primeru ne odgovarja kupcu za škodo zaradi izgubljenega dobička, ali zaradi zaupanja v posel.
10.2. KOMET sme razen v primerih, že navedenih v teh splošnih pogojih, oziroma zakonsko določenih, odstopiti od pogodbe še v naslednjih primerih:
a) ko je izvedba dobave iz vzrokov, za katere odgovarja kupec, nemogoča kljub postavljenemu primernemu naknadnemu roku;
b) ko nastanejo pomisleki glede plačilne sposobnosti kupca in ta na pisno zahtevo KOMET v roku 3 delovnih dni ne da zadostnega zavarovanja za izpolnitev (nepreklicna bančna garancija ali dokumentarni akreditiv in podobno), niti ne opravi celotnega plačila;
c) ko podaljšanje dobavnega roka po točki 5.4. teh splošnih pogojev znaša skupaj več kot polovico prvotno dogovorjenega dobavnega roka, vendar najmanj 6 mesecev;
d) ko se bistveno spremeni lastniška struktura kupca, oziroma se ta poveže ali združi z družbi KOMET konkurenčno gospodarsko družbo.
10.3. V primeru odstopa katerekoli stranke od delno izpolnjene pogodbe in iz kateregakoli razloga po teh splošnih pogojih, določbah pogodbe ali zakonskih določbah, sme KOMET po lastni presoji zahtevati od kupca takojšnje plačilo za že dobavljeno blago, oziroma njegovo vrnitev.
10.4. Vsaka pogodbena stranka sme odstopiti od pogodbe, če se zoper drugo pogodbeno stranko uvede stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, oziroma je zoper drugo stranko odobrena izvršba zaradi dolga do tretje osebe, in sicer v znesku, ki lahko resneje ogrozi poslovanje druge stranke in obstaja nevarnost, da ne bo mogla izpolnjevati svojih obveznosti po tej pogodbi, ali v primeru, da so pri drugi stranki izpolnjeni pogoji za njen izbris iz sodnega registra.
10.5. KOMET bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti pod pogojem, da za izpolnitev pogodbe ni ovir, ki bi izhajale iz lokalnih in/ali mednarodnih pravnih določil, še posebej določil v zvezi z izvozno kontrolo. V nasprotnem primeru sme KOMET odstopiti od pogodbe, v kolikor ni pogodba razdrta že po samem zakonu, pri čemer je izključena kakršnakoli odškodninska odgovornost družbe KOMET do kupca.

11. Nezmožnost izpolnitve
11.1. V primeru, ko je dobava blaga nemogoča zaradi dogodka, za katerega odgovarja KOMET, sme kupec zahtevati odškodnino zaradi neizpolnitve, ali pa odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev škode. Odškodninska odgovornost družbe KOMET je v teh primerih omejena po določbi točke 9.1. teh splošnih pogojev in po višini na 10% vrednosti posameznega kosa blaga, katerega dobava je postala nemogoča, vendar ne več kot 5% celotne pogodbene vrednosti.
11.2. V primeru, da dobava s pogodbo določenega blaga ni mogoča, ker poddobavitelji niso dobavili blaga družbi KOMET, oziroma so zaloge izčrpane, sme KOMET dobaviti drugo istovrstno blago, ki je kvalitetno ter cenovno enakovredno. V kolikor dobava tudi takšnega blaga ni mogoča, sme KOMET odstopiti od pogodbe, pri čemer mora kupcu povrniti že izvršena plačila.
11.3. O nemožnosti dobave je KOMET dolžan nemudoma pisno obvestiti kupca. V obvestilu KOMET navede razlog nemožnosti.

12. Pravice intelektualne lastnine
12.1. Pravice intelektualne lastnine na izvedbeni dokumentaciji, kot npr. načrti, skice in ostala tehnična dokumentacija, kot tudi vzorci, katalogi, prospekti, fotografije ipd., vedno ostanejo v lasti družbe KOMET. Točka 2.2. teh splošnih pogojev velja tudi za izvedbeno dokumentacijo.

13. Varovanje poslovnih skrivnosti
13.1. Pogodbeni stranki varujeta kot poslovno skrivnost vse informacije poslovne narave, s katerimi sta seznanjeni na podlagi pogodbe, oziroma zaradi njene sklenitve, kar ne velja za takšne podatke, ki so bili splošno znani še pred seznanitvijo stranke z njimi, oziroma so postali takšni kasneje iz drugih razlogov, kot zaradi kršitve dogovora o varovanju poslovnih skrivnosti.
13.2. Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti zavezuje stranki tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

14. Lastninski pridržek
14.1. Vse blago, ki ga kupcu dobavi KOMET, ostane v lasti družbe KOMET do popolnega poplačila terjatev družbe KOMET, ki izvirajo iz dobave blaga kupcu in s tem povezane pogodbe.
14.2. Kupec se zavezuje, da do popolnega plačila družbi KOMET z dobavljenim blagom ne bo razpolagal. Ne glede na določbo prejšnjega stavka sme kupec v okviru rednega poslovanja blago prodati naprej svojim kupcem pod pogojem, da za blago prejme takojšnje plačilo, oziroma ob prodaji izgovori pridržek lastninske pravice, ter da s svojimi obveznostmi do družbe KOMET ni v zamudi. Nadaljnja prodaja po določbi te točke se ne more šteti za prevzem dolga.
14.3. V kolikor bi bilo blago zarubljeno v času pred plačilom vseh terjatev iz točke 14.1. in torej pred prehodom lastninske pravice na blagu na kupca, je slednji dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti družbo KOMET, in sicer najkasneje v roku 3 delovnih dni od opravljenega rubeža.
14.4. V kolikor postane družbi KOMET znano, da kupec ni več plačilno sposoben, oziroma sumi, da kupec ni več sposoben izpolniti dogovorjenih obveznosti in v primeru plačilne zamude kupca, lahko KOMET kupcu prepove nadaljnjo prodajo dobavljenega blaga in zahteva, da se mu to blago takoj vrne. Postavitev takšnega zahtevka še ne pomeni odstopa družbe KOMET od pogodbe, za kar se uporabljajo določbe pod točko 14. teh splošnih pogojev.

15. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo
15.1. Stroški povezani z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem ostankov predelave električne in elektronske opreme (v nadaljevanju EE opreme), ki ni EE oprema iz gospodinjstev, bremenijo kupca takšne opreme, ki je tudi njen končni uporabnik. V primeru, da kupec ni končni uporabnik takšne EE opreme, je dolžan v pogodbi s svojim kupcem zagotoviti, da bodo stroški iz prejšnjega stavka bremenili njegovega kupca, ter o tem tudi pisno obvestiti družbo KOMET.
15.2. Kupec je dolžan zagotoviti družbi KOMET vse podatke, ki bi jih ta potrebovala zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti po veljavnih predpisih o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo.
15.3. Vsa škoda in stroški, ki bi jih utrpela družba KOMET zaradi kupčevega neizpolnjevanja obveznosti po točki 15. teh splošnih pogojev, bremenijo kupca.

16. Ničnost
16.1. V kolikor se ugotovi, da so posamezne določbe teh splošnih pogojev nične, ostanejo ostala določila v veljavi. Enako velja tudi v primeru ugotovljene ničnosti posameznih določb pogodbe med družbo KOMET in kupcem.
16.2. Stranki nadomestita nično določilo z gospodarsko najbolj ustreznim in pravno veljavnim določilom.

17. Ostale določbe
17.1. KOMET sme prenesti pogodbo tretji osebi, o čemer je dolžan nemudoma pisno obvestiti kupca. V kolikor kupec v roku 4 tednov od prejema obvestila o prenosu slednjemu pisno ugovarja, je prenos neveljaven.
17.2. Vse dopolnitve in spremembe pogodbe morajo biti v pisni obliki.
17.3. Spore iz pogodbe med družbo KOMET in kupcem bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani, v kolikor ni za posamezno vrsto spora zakonsko določena izključna pristojnost drugega sodišča, oziroma ni s pogodbo dogovorjeno drugače.